Privacy

Privacyverklaring omtrent het gebruik van deze website
Op onze websites geven we informatie over het zorg- en ondersteuningsaanbod van JENS en bieden we mogelijkheden om met ons in contact te komen. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we op het moment dat we uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@jenshelpt.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Wat we verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken op onze websites.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

NAW-gegevens

Bedrijfsgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Functie

Geboortedatum

Geslacht

IBAN

Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Interesses

Curriculum Vitae

Motivatiebrief

Opleidingsniveau

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

  • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post
  • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch
  • om uw sollicitatie te verwerken
  • om onze websites te verbeteren

Verstrekking aan derden 
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. 

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor hebben we een Informatiebeveiligingsbeleid {dit is er nog niet: weglaten?}. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat we uw gegevens twee jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen we u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst en bij sollicitaties maximaal vier weken of na uw toestemming maximaal één jaar.

Cookies
Voor een optimale gebruikerservaring van onze websites kunt u ervoor kiezen om cookies te accepteren. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Daarnaast gebruiken we cookies voor onderzoek naar websitegebruik. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. We kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag u uitsluitend onder toezicht van ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven. Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Inzage, correctie, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u enkel schriftelijk aanvragen via het emailadres info@jenshelpt.nl 

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen we u – bij een schriftelijk verzoek tot inzage – om uzelf adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ voor gebruiken.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks och niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.