Begrippenlijst

JENS gebruikt een aantal documenten in de zorg die cliënten krijgen vast te leggen. In dit overzicht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de verschillende documenten en wanneer ze gebruikt worden.

JENS aanmeldformulier

Het JENS aanmeldformulier wordt door de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gebruikt om de cliënt aan te melden bij JENS.

Analyseverslag

De toegangsmedewerkers van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gebruiken het analyseverslag. Naar aanleiding van het eerste gesprek wordt dit verslag opgesteld, met daarin een analyse van de problemen en hulpvragen van de jeugdige en/of het gezin. Ouders en/of jeugdige tekenen het verslag en daarna vormt het de basis voor het overleg met JENS om te komen tot passende zorg. Het analyseverslag wordt meegestuurd met het JENS aanmeldformulier.

1Gezin1Plan (1G1P)

Vanuit de gemeente, zorgaanbieders en ketenpartners wordt gewerkt volgens de methode 1Gezin1Plan (1G1P). Deze methode is bedoeld om de hulp aan gezinnen die met verschillende hulpverleners te maken hebben te verbeteren. In 1G1P werken hulpverleners met het gezin samen als team, onder leiding van een zorgcoördinator.

Gezinsplan

Het gezinsplan is het document waarmee door hulpverleners gewerkt wordt volgens de methodiek van 1G1P. Het gezinsplan wordt altijd opgesteld als er sprake is van meervoudige problematiek. In een gezinsplan worden doelen gesteld en afspraken gemaakt, waarbij de wensen en mogelijkheden van het gezin het belangrijkste onderdeel zijn. Het gezinsplan biedt houvast en overzicht aan gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulp- en dienstverleners. Het is dus geen statisch document, maar wordt bij elke evaluatie besproken en actueel gemaakt door de regisseur van het gezinsplan. Het is dus een werkdocument voor de hulpverlening en een houvast voor het gezin tijdens de hele duur van de hulpverlening.

Plan van Aanpak

Vanuit de GGZ-zorg wordt meestal niet gewerkt met het gezinsplan maar met een Plan van Aanpak. Dit plan wordt samen met de cliënt opgesteld zodat er duidelijk is waaraan gewerkt zal worden tijdens de behandeling en wordt ook gebruikt om te monitoren of de ingezette hulp het gewenste effect oplevert. Het Plan van Aanpak bevat geen inhoudelijke informatie maar slechts hoofdlijnen.

Regisseur

Iedere cliënt van JENS heeft een regisseur die verantwoordelijk is voor het inventariseren van de gezinssituatie en zorgt voor een analyse van de problemen. De regisseur stelt het gezinsplan of het Plan van Aanpak op. De regisseur heeft ook de regie over de uitvoering van het plan. Hij doet dit samen met het gezin en andere betrokken professionals. De regisseur zorgt ervoor dat het gezin voortdurend aangesloten blijft bij het verloop en functioneert als centraal aanspreekpunt.