Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 560 25 61
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777
Crisis

CRISISNUMMERS

Tijdens kantooruren:

  • Heerlen: 045 – 560 4004
  • Voerendaal: 045 – 567 7530
  • Landgraaf: 14-045

’s Avonds of in het weekend:

  • Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043 – 604 5777

Samen werken aan inclusief onderwijs

We gaan uit van de overtuiging dat inclusie goed is voor kinderen. De school is daarbij een belangrijke oefenplaats voor sociale interactie en vaardigheden. Een leerschool voor het leven. Inclusie is een maatschappelijke kanteling waar onderwijs en jeugdhulp samen in moeten optrekken.

Doelgroeparrangementen: samenwerking in de school

In de praktijk krijgt die samenwerking vorm in de Doelgroeparrangementen (DGA). Kern van deze aanpak is, dat kinderen thuis én op school op dezelfde manier ondersteund worden. Zo oefen ze in beide omgevingen nieuw, passend gedrag toepassen. Ondersteuning door medewerkers van JENS op school en intensieve samenwerking binnen de school maken dit mogelijk.

Sven Rutten, intern begeleider bij SO De Pyler verwoordt het als volgt: “De transfer van het geleerde wordt in de veilige schoolomgeving verder vormgegeven, zodat de jeugdige het stapsgewijs meer eigen kan maken om het vervolgens te kunnen toepassen in de maatschappij. Samen komen we echt verder!”

Gewoon op dezelfde school

Het Doelgroeparrangement is een waardevolle aanvulling op het ondersteuningsaanbod van scholen. Leerlingen vinden hun draai in de klas beter of kunnen gewoon op school blijven, terwijl dat voorheen niet altijd lukte. De kinderen voelen zich veilig bij de medewerkers JENS die ook even tijd voor hen kunnen nemen als er iets is waar ze echt last van hebben.

Op een aantal scholen, zoals SBO De Wissel in Landgraaf wordt al met het DGA gewerkt. Daar ondersteunt JENS in twee klassen: de Spoorzoekertjes (4-5 jarigen) en de Seinwachters (10-12 jarigen). In Heerlen zijn we actief op SO De Pyler, waar we in vier klassen met kinderen van 7-10 jaar werken.

Werelden verbinden

Een ander voordeel van het Doelgroeparrangement is dat jeugdhulp en school nu écht samen optrekken in het belang van de kinderen. Professionals kunnen elkaar makkelijker vinden en expertise uitwisselen. En als er iets extra’s nodig is voor een kind, dan wordt dat sneller opgepakt.

“Het is heel mooi om te zien dat de plannen die we een hele tijd geleden gemaakt hebben, nu daadwerkelijk tot uitvoer komen binnen de schoolomgeving. Jeugdhulp en onderwijs werken intensief samen onder één dak!” Kirsten Weerts, Directeur SBO de Wissel

Het Doelgroeparrangement brengt jeugdhulp en onderwijs dus letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar. De intensieve samenwerking in een DGA brengt de verschillen, maar ook de overeenkomsten aan het licht en maakt het mogelijk om werkwijzen op elkaar af te stemmen in het voordeel van het kind.

‘Op een andere manier denken en werken, betekent ook dat je eerst moet begrijpen wat de ander nu zegt en bedoelt. We leren elkaars taal, we durven elkaars bril eens op te zetten.’
Moniek de Haas, Swv Zuid-Limburg – Verbinder onderwijs-zorg

Driehoek thuis-school-jeugdhulp

De driehoek thuis-school-hulpverlening krijgt dit jaar extra aandacht. Ouders spelen namelijk een belangrijke rol bij het aanleren van blijvende gedragsveranderingen. De samenwerking in deze driehoek willen we dan ook versterken. Daarnaast geven we de mening van jeugdigen een plek in onze evaluaties, zodat we blijven aansluiten bij hun behoeften.

‘Omwille van de kinderen en hun ouders is het ontzettend de moeite waard om met het einddoel op het vizier deze werelden, thuis – vrije tijd – school, te verbinden. Dit heeft tijd en een open mind nodig. Niet denken in beperkingen en belemmering, maar in kansen en mogelijkheden en soms ook het lef om in een no-go zone te gaan.’ Adri Rooijakkers, onderwijsadviseur Movare

Plannen 2021

Voor SBO De Griffel en de Catharinaschool zijn inmiddels plannen gemaakt, zodat ook daar waarschijnlijk op korte termijn gestart kan worden met het DGA. Verder zijn er nog andere scholen die interesse hebben in eenzelfde constructie of kan er mogelijk uitbreiding plaatsvinden van de DGA-klassen.  

Facebook
Twitter
LinkedIn